Uutiset

Eettiset haasteet ovat osa yritysten riskienhallintaa

Patrik Lindfors
Eettiset haasteet ovat osa yritysten riskienhallintaa

Oikeiden eettisten valintojen tekeminen työtehtävissä on viime kädessä jokaisen omalla vastuulla. Työnantajalla voi kuitenkin olla merkittävä rooli yhteisten pelisääntöjen luomisessa ja niiden saattamisessa osaksi jokapäiväistä toimintaa ja yrityskulttuuria.

Yritysten Ethics & Compliance -asioista vastaavat yksiköt ovat usein pieniä. Tämä selviää 7.9.2021 julkaistusta Nordic Ethics & Compliance Survey 2021 -tukimuksesta, johon osallistui vastaajia kaikista Pohjoismaista. Kyselyyn vastanneista noin joka kolmas kertoo olevansa oman organisaation ainoa Ethics & Compliance -asioista vastaava henkilö. Tutkimuksen toteutti Nordic Business Ethics Initiativen perustajat Anna Romberg ja Niina Ratsula.

”Yksi henkilö ei voi isossa organisaatiossa tehdä paljon muuta kuin laatia eettisen toimintaohjelman, joka kattaa tärkeimmät osa-alueet ja käytännöt. Oleellista on, mitkä valtuudet henkilöllä on. Ratkaisevaa on myös, missä määrin hänellä on mahdollisuuksia keskustella toimitusjohtajan ja mahdollisesti hallituksen kanssa”, Romberg toteaa.

Eettisen toimintaohjelman pitää perustua organisaation kulttuuriin eikä erilaisten tavoitteiden välillä saisi olla ristiriitoja. Organisaation sisäisellä viestinnällä on Ratsulan mukaan suuri merkitys vaatimustenmukaisuuden (compliance) vahvistamisessa.

”On hyvä kertoa miksi yrityksessä tehdään asioita eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden vahvistamiseksi. Motivaatiota voi parantaa kertomalla isosta kuvasta ja miten jokaisen omilla teoilla on merkitystä”, Ratsula sanoo.

Toimintaohjelman toimivuuden mittaamiseksi on tehtävä testejä. Niiden avulla on mahdollista selvittää, miten hyvin yrityksen sisäiset hälytyskellot toimivat, jos rikkomuksia tai virheitä olisi tapahtumassa. Riskien arvioiminen on Rombergin mukaan hyvä ensimmäinen askel. Tärkeä ja samalla haastava tehtävä on yrityksen toiminnasta kertovan datan käyttö ja analysointi eettiseen vastuullisuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseksi.

Yrityksen sitoutumista eettisiin arvoihin ja vaatimustenmukaisuuteen voi vaihdella eri tilanteissa. Hyvänä mittarina voi pitää esimerkiksi sitä, miten suuren tai pienen rooliin eettisestä vastuullisuudesta vastaava henkilö saa tilanteessa, jossa yritys on aloittamassa toimintaa uudessa maassa. Asian merkitys korostuu, jos kyseessä on markkina, jossa esiintyy esimerkiksi enemmän korruptiota kuin kotimaassa.

Kyse on yrityksen omasta riskienhallinnasta, jonka merkitys on kasvamassa kaikissa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Mainehaitta voi olla suuri, jos laiminlyönti johtaa kielteiseen julkisuuteen.

Englanninkielisen Nordic Ethics & Compliance 2021 -raportin voi ladata osoitteesta https://www.nordicbusinessethics.com/nordic-ethics-compliance-survey-2021/

Aiheeseen liittyvät artikkelit